Subcategories

Orkestra • Roll Over Beethoven (1993)

Posted By: JET 1
Orkestra • Roll Over Beethoven (1993)

Orkestra • Roll Over Beethoven (1993)
EAC Rip | FLAC (Tracks) +CUE, LOG | 338 MB | Scans
Genre: Rock, Classic Rock | Label: All At Once Records | Catalog Number: AAO93082

Orkestra is the brainchild of singer/bassist Kelly Groucutt and violinist Mik Kaminski, former members of the Electric Light Orchestra who formed the band in 1987, just after Electric Light Orchestra packed it in. Their purpose, of course, is to act as an ELO clone band, performing the group's repertoire in concert in order to satiate the hunger of ELO fans no longer being addressed by founder/leader Jeff Lynne, who headed off to California. All well and good, but after half a dozen
years on the road, the band had worked up their own material in the style of ELO, and here is an album's worth of it. As in the music of the original group, it is progressive rock in which a rock & roll rhythm section supports amplified strings, along with synthesizers and horns, topped by tenor lead vocals and massed background vocals. Groucutt, Kaminski, and company lack Lynne's knack for pop hooks, and they seem to be a bit more ambitious. Occasionally, they sound more like, say, Yes or the Moody Blues (or even the Bee Gees) than they do ELO, although their relatively anonymous approach makes them more of a second-rate Alan Parsons Project most of the time. ELO fans waiting for Lynne to re-form the band or make one of his infrequent solo recordings might grasp at this for their hit of prog rock, but it doesn't really live up to the original.

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008

Îò÷¸ò EAC îá èçâëå÷åíèè, âûïîëíåííîì 3. ôåâðàëÿ 2009, 17:42

Orkestra / Roll Over Beethoven

Äèñêîâîä: HL-DT-STDVDRAM GSA-E40N Adapter: 1 ID: 0

Ðåæèì ÷òåíèÿ : Äîñòîâåðíîñòü
Èñïîëüçîâàíèå òî÷íîãî ïîòîêà : Äà
Îòêëþ÷åíèå êýøà àóäèî : Äà
Èñïîëüçîâàíèå óêàçàòåëåé C2 : Íåò

Êîððåêöèÿ ñìåùåíèÿ ïðè ÷òåíèè : 667
Ñïîñîáíîñòü ÷èòàòü îáëàñòè Lead-in è Lead-out : Íåò
Çàïîëíåíèå ïðîïóùåííûõ ñýìïëîâ òèøèíîé : Äà
Óäàëåíèå áëîêîâ ñ òèøèíîé â íà÷àëå è êîíöå : Íåò
Ïðè âû÷èñëåíèÿõ CRC èñïîëüçîâàëèñü íóëåâûå ñýìïëû : Äà
Èíòåðôåéñ : Óñòàíîâëåííûé âíåøíèé ASPI-èíòåðôåéñ
Îáðàáîòêà çàçîðîâ : Íå îáíàðóæåíî, äîáàâëåíî ê ïðåäûäóùåìó òðåêó

Âûõîäíîé ôîðìàò : Ïîëüçîâàòåëüñêèé êîäèðîâùèê
Âûáðàííûé áèòðåéò : 768 kBit/s
Êà÷åñòâî : Âûñîêèé
Äîáàâëåíèå ID3-òýãà : Íåò
Óòèëèòà ñæàòèÿ : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d


TOC èçâëå÷¸ííîãî CD

Òðåê | Ñòàðò | Äëèòåëüíîñòü | Íà÷àëüíûé ñåêòîð | Êîíå÷íûé ñåêòîð
––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.33 | 3:47.37 | 33 | 17094
2 | 3:47.70 | 3:48.63 | 17095 | 34257
3 | 7:36.58 | 3:05.50 | 34258 | 48182
4 | 10:42.33 | 3:37.37 | 48183 | 64494
5 | 14:19.70 | 3:25.63 | 64495 | 79932
6 | 17:45.58 | 4:44.50 | 79933 | 101282
7 | 22:30.33 | 3:24.50 | 101283 | 116632
8 | 25:55.08 | 3:46.50 | 116633 | 133632
9 | 29:41.58 | 4:35.12 | 133633 | 154269
10 | 34:16.70 | 3:04.00 | 154270 | 168069
11 | 37:20.70 | 5:04.25 | 168070 | 190894
12 | 42:25.20 | 3:16.38 | 190895 | 205632
13 | 45:41.58 | 4:39.17 | 205633 | 226574


Òðåê 1

Èìÿ ôàéëà H:\Òîððåíòñ.ðó\Orkestra 2 - Roll Over Beethoven\01 - Dirty Old Town.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 99.6 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 7229E4D4
CRC êîïèè 7229E4D4
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 2

Èìÿ ôàéëà H:\Òîððåíòñ.ðó\Orkestra 2 - Roll Over Beethoven\02 - Some Kind Of Magic.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 98.9 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 0CC73E88
CRC êîïèè 0CC73E88
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 3

Èìÿ ôàéëà H:\Òîððåíòñ.ðó\Orkestra 2 - Roll Over Beethoven\03 - Don't Give Up.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 96.6 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà F9145A59
CRC êîïèè F9145A59
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 4

Èìÿ ôàéëà H:\Òîððåíòñ.ðó\Orkestra 2 - Roll Over Beethoven\04 - Who's That Calling.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 93.7 %
Êà÷åñòâî òðåêà 99.9 %
CRC òåñòà F29A8A02
CRC êîïèè F29A8A02
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 5

Èìÿ ôàéëà H:\Òîððåíòñ.ðó\Orkestra 2 - Roll Over Beethoven\05 - Hold On To Love.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 95.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 99.7 %
CRC òåñòà 4DA28A54
CRC êîïèè 4DA28A54
Êîïèðîâàíèå… ÎÊ

Òðåê 6

Èìÿ ôàéëà H:\Òîððåíòñ.ðó\Orkestra 2 - Roll Over Beethoven\06 - Beyond The Dream.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 95.6 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 5ACA68BC
CRC êîïèè 5ACA68BC
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 7

Èìÿ ôàéëà H:\Òîððåíòñ.ðó\Orkestra 2 - Roll Over Beethoven\07 - This Is The Night.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 96.8 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà A6A60E8A
CRC êîïèè A6A60E8A
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 8

Èìÿ ôàéëà H:\Òîððåíòñ.ðó\Orkestra 2 - Roll Over Beethoven\08 - Everybody's Got To Need Somebody.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 95.8 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà D288D58A
CRC êîïèè D288D58A
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 9

Èìÿ ôàéëà H:\Òîððåíòñ.ðó\Orkestra 2 - Roll Over Beethoven\09 - Dear Mama.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 98.3 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 5866A0F9
CRC êîïèè 5866A0F9
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 10

Èìÿ ôàéëà H:\Òîððåíòñ.ðó\Orkestra 2 - Roll Over Beethoven\10 - Bring On The Dancing Girls.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 93.3 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 4EDACF18
CRC êîïèè 4EDACF18
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 11

Èìÿ ôàéëà H:\Òîððåíòñ.ðó\Orkestra 2 - Roll Over Beethoven\11 - Roll Over Beethoven.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 99.6 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 1BE8D022
CRC êîïèè 1BE8D022
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 12

Èìÿ ôàéëà H:\Òîððåíòñ.ðó\Orkestra 2 - Roll Over Beethoven\12 - Rock & Roll Fever.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 85.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 4CAD0999
CRC êîïèè 4CAD0999
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 13

Èìÿ ôàéëà H:\Òîððåíòñ.ðó\Orkestra 2 - Roll Over Beethoven\13 - Sea Of Dreams.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 89.8 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà BE5FE90F
CRC êîïèè BE5FE90F
Êîïèðîâàíèå… OK

Îøèáîê íå ïðîèçîøëî

Êîíåö îò÷¸òà


Tracklist ::
01. Dirty Old Town
02. Some Kind Of Magic
03. Don't Give Up
04. Who's That Calling
05. Hold On To Love
06. Beyond The Dream
07. This Is The Night
08. Everybody's Got To Need Somebody
09. Dear Mama
10. Bring On The Dancing Girls
11. Roll Over Beethoven
12. Rock'n'Roll Fever
13. Sea Of Dreams